Само 99.00 лв. до БЕЗПЛАТНА доставка!
089 700 4640
Безплатна доставка над 99 лв.
0
0 артикул(а) - 0.00 лв.
Количката е празна!

„ПЛАТИ С NEW PAY, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА“

„ПЛАТИ С NEW PAY, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА КАМПАНИЯ „ПЛАТИ С NEW PAY, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА“,
ПРОВЕЖДАНА В ПЕРИОДА 01.11.2022 Г. - 30.11.2022 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА.
1.1. Организатор на Кампанията „ПЛАТИ С NEW PAY, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА” е
“Травел Дийлс” ООД вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията с ЕИК 201556297 със седалище и адрес на управление: гр.
София 1303, район Възраждане, ул. „Странджа” No 52 („Организатор“). Организаторът
е собственик на онлайн магазин myjuana.bg
1.2. Кампанията се провежда със съдействието на „Ню Пей“ АД, с ЕИК 206470432, със
седалище и адрес на управление: град София, бул. Христо Ботев № 28, ет. 3
(„Партньор”)
1.3. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на
Кампанията в интернет страницата на Организатора myjuana.bg
1.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва
настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за
всички потребители в интернет страницата myjuana.bg
1.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време,
обявявайки това в интернет страницата си myjuana.bg в случай че настъпят независещи
от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат
да бъдат отстранени от Организатора

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Кампанията се провежда в периода от 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г., вкл..
2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България чрез интернет
магазина на Организатора myjuana.bg

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Всеки потребител, направил покупка в
интернет страницата на Организатора myjuana.bg в периода на Кампанията и платил,
ползвайки финансовата услуга NewPay, получава отстъпка в размер на 15% (петнадесет
процента) от стойността на извършената покупка.
3.2. Отстъпката по т.3.1 се начислява на всички продукти, на редовна и намалена цена в
онлайн-магазина на Организатора.

3.3. За избягване на всякакво съмнение, отстъпката не може да бъде заменяна за
паричната ѝ стойност.
3.4. Отстъпката не може да се прехвърля на трети лица.

4. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
4.1. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица,
навършили 18 години, които са изпълнили настоящите Общи условия.
4.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията,
ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или
осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Капанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Личните данни
на физическите лица се обработват от Организатора за целите на провеждане на
Кампанията със съдействието на „Ню Пей“ АД и предоставянето на отстъпки.
5.2. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Подробна
информация за правата на участниците, като субекти на лични данни е налична в
Политика за защита на личните данни на Организатора, достъпна на уеб сайт:
myjuana.bg и данните им се обработват при съблюдаване на всички необходими
технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита.

6. СПОРОВЕ
6.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се
съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.
6.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават
по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до
родово компетентния български съд.

7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на
продължителност на Кампанията на Интернет страницата на Организатора на адрес:
myjuana.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
7.2. С извършването на покупка в онлайн магазина на Организатора и плащане чрез
финансовата услуга New Pay в промоционалния период, участникът (потребителят) се

съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително
техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.
7.3. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни
във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице,
което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Кампанията при нарушаване,
на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи
награда.
7.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време,
обявявайки това на Интернет-страница myjuana.bg в случай че настъпят независещи от
него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат
да бъдат отстранени от Организатора.
7.5. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва
настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и
достъпни за всички потребители на Интернет-страницата на Организатора myjuana.bg
7.6. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер + 359 89 700 4640 (съобразно
индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да
получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

Търсене по тагове