Само 99.00 лв. до БЕЗПЛАТНА доставка!
089 700 4640
Безплатна доставка над 99 лв.
0
0 артикул(а) - 0.00 лв.
Количката е празна!

Общи условия

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ MyJuana.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.


Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез MyJuana.bg

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребител/Ползвателите на информационната платформа MyJuana.bg (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, офис: гр. София, ул. „Странджа”, № 52, с административен адрес: гр. София, ул. "Странджа" №52.

I. Определения на термините използвани в текста на общите условия:

Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на Потребител/Ползвателите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител/Ползвател е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало Потребител/Ползвателски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребител/Ползвателско име е избран от Потребител/Ползвателя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребител/Ползвателското име индивидуализира Потребител/Ползвателя  и който заедно с Потребител/Ползвателското име служи за достъп до Потребител/Ползвателския му профил.

Потребител/Ползвателският профил е обособена част от уебсайта www.MyJuana.bg съдържаща информация за Потребител/Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от “ Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребител/Ползвателско име (емайл) и парола. Потребител/Ползвателският профил осигурява на Потребител/Ползвателя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена – доставка: цената за доставка на заявените продукти;

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул: определен вид стока, притежаваща своята идентификация и индивидуализация.

 

II. Описание

Информационна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн MyJuana.bg, предоставя на Потребител/Ползвателите възможност за пазаруване на стоки от типа хранителни доставки и козметика с директна доставка за региона на Република България, без за това да е необходима регистрация на Потребителски профил. В случай на желание за регистрация на профил, Потребителя/Ползвателя е необходимо следва по-долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, Потребител/Ползвателят следва само стъпките касаещи поръчката.

Сайтът осъществява контакт между Потребител/Ползватели и доставчици/производители, в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от Потребител/Ползвателя стока.
 

III. Профил, Права и задължения на Потребителя/Ползвателя (регистриран и нерегистриран)

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребител/Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че са Потребител/Ползватели по смисъла на Закона за защита на Потребител/Ползвателите, Закона за електронната търговия на Р. България и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние.

 1. Стъпки

В онлайн платформата Потребител/Ползвателски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен Потребител/Ползвателски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрес, три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация Потребител/Ползвателят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, Потребител/Ползвателят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

 1. Права и задължения на Потребител/Ползвателите

              А. Потребител/Ползвателят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребител/Ползвателите са длъжни да избягват извършването на действия, които нарушават закона.

Б. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител/Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297.

 1. Защита на личните данни

             А. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребител/Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

Б. В регистрационната форма, попълвана от Потребител/Ползвателя, “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 не запазва и не съхранява данните на кредитната/дебитната карта, с която Потребителят/Ползвателят е платил дадена поръчка за бъдещи такива. 

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че Потребител/Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, има право да предостави личната информация за Потребител/Ползвателя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Г. С приемането (чекирането на графа приемам) на настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява Личните му данни да се използват от “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

IV. Поръчка

 1. Цените на стоките и артикулите, предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване, достъвна чрез домейн MyJuana.bg са цени с включен данък добавена стойност. 

 2. Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване достъпна чрез домейн MyJuana.bg са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.

 3. Потребителите/Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в информационната платформа за онайн пазаруване.

 4. Договорът се сключва на български език.

 5. Договорът между “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 и Потребител/Ползвател представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://MyJuana.bg/obshti-uslovia

 6. Страна по договора с “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 е Потребител/Ползвателят/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител/Ползвателя/Ползвателя. 

 7. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител/Ползвател/Ползвателя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

 8. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма. 

 9. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, доставя стоките на посочения от Потребител/Ползвателите/Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

 10. Стъпки, през който Потребител/Ползвател трябва да премине за направи и има валидна поръчка:

 • избор на артикул, по вид и характеристика;

 • добавяне в „кошница”;

 • регистрация, - за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа - за регистриран Потребители, или избор на опция без регистрация;

 • избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя/Ползвателя, както и начина, по които да се осъществи доставката (чрез куриер или др.);

 • запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;

 • след извършването на горните стъпки, Потребителя/Ползвателя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.

 1. Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя/Ползвателя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:

 • Авансово:

- EasyPay, bPay, ePay, Банков път, дебитни и кредитни карти

 • Отложено плащане:

- при доставка на точен адрес;

 

V. Доставка

 1. Потребителят/Ползвателят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер.

 2. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят/Ползвателят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.

 3. Срок на доставката: в период до 14 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчика си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми Потребител/Ползвателя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.

 4. В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребител/Ползвателя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят/Ползвателят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.
   

 5. Отговорност

1. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.

2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Потребител/Ползвателят нито “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 ще дължат обезщетение, на която и да е от страните. 

3. Съобразно чл. 6 от ЗЗП,  “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, предлага в специално обозначен раздел стоки и продукти с отклонения от обявените в другите раздели показатели, чиято продажба не създава опасност за живота и здравето на Потребител/Ползвателя.

4. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

5. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

6. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

7. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

8. “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

9. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;

 • да не се намесва в правилното функциониране на системата

 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 за всеки случай на извършено или открито нарушение;

 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

10. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “MyJuana.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “MyJuana.bg”, без изричното разрешение на “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297.


6. Оплаквания и Рекламации 

 1. Потребител/Ползвателите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребител/Ползвателя.

 2. Потребител/Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. 

 3. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 не е в състояние да контролира;

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител/Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;

 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Потребител/Ползвателя;
 • ​за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
 1.  Право на отказ не е валидно за листваните съгласно раздел 5, т. 2 от настоящите Общи условия стоки, като същите не подлежат на връщане и/или рекламация.​
 2. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите - Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние , Потребител/Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребител/Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 

 3. В случай, че Потребител/Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребител/Ползвателя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребител/Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребител/Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребител/Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

 4. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

 

7. Търговски съобщения

С приемането на настоящите общи условия Потребителят/Ползвателят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.

 

8. Приложимо Право

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С поставяне на отметка, срещу Общи условия на “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Настоящите общи условия и договора на Потребител/Ползвателя/Ползвателя с “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297 се прекратяват в следните случаи: 

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 

 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребител/Ползвател/Ползвателя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; 

 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребителя..

Ползването на интернет портал www.MyJuana.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.

Настоящите Общи условия и правила  за работа с клиенти  на “Травел Дийлс” ЕООД/Доставчикът, ЕИК 201556297, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 15/02/2016 г.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА MyJuana.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.